ÁSZF

0

8400.info.hu weboldal üzemeltető, szolgáltató

 • Székhely: 8445 Városlőd Kolostor Útca 16.
 • Felelős vezető: Hegyi Attila
 • Szolgáltató adószáma: 53053624-1-39
 • E-mail cím: info@8400.info.hu
 • Telefonszám: +36-20-580-4991

A szolgáltató által működtetett 8400.info.hu weboldalon (továbbiakban weboldal) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Rendszerüzemeltető, Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

I. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a 8400.info.hu weboldalon található elektronikus webáruházban, a webáruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

1.2. A 8400.info.hu weboldalon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen és díjtalanul böngészhet, a weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon az információkat elérte, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.3. A 8400.info.hu weboldalon bizonyos szolgáltatásokhoz(cégregiszter, blog) való hozzáférés külön szerződés alapján lehetséges. A weboldalon történő igénybejelentést, regisztrációt követően a weboldal üzemeltetője kapcsolatfelvétel után külön szerződésben rögzíti az ügyfél ezen szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének módját, a szolgáltató és az ügyfél jogait, kötelességeit.

1.4 A 8400.info.hu weboldal ügyfélszolgálata elérhetőségei az alábbiak:
Ügyfélszolgálat címe: 8445 Városlőd Kolostor Útca 16.
Ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-16.00 között
Telefonszám: +36-20-580-4991
E-mail: info@8400.info.hu

2. Az oldal szerkesztett tartalma, hozzászólás

2.1 A 8400.info.hu weboldal alapvetően egy regionális hírportál, ahol aktuális hírek, információk érhetőek el különböző tematikai csoportosításban, kategóriákban illetve a hírekhez vagy a terület lehetőségeihez kapcsolódó fontos tudnivalók, elérhetőségek is megtalálhatóak az oldalon.

2.2 A weboldalon található tartalmak többsége kommentelhető, a 8400.info.hu weboldalon a Facebook hozzászólás rendszer működik.

2.3 A weboldalon a Facebook rendszeren belül bármely felhasználó hozzászólhat az adott tartalomhoz, témához, elmondhatja véleményét, kiegészítheti a leírtakat, kérdezhet.

2.4 A hozzászólásokban, a weboldalra csak olyan komment tölthető fel, ami nem sérti harmadik személy szerzői jogait és hatályos jogszabályba, közerkölcsbe nem ütközik. A hozzászólás nem használható reklámtevékenység folytatására, kivéve, ha erre a felhasználónak a weboldal üzemeltetője írásban engedélyt adott.

2.5 A hozzászólás tartalmáért a hozzászóló felelős. A felelősség teljes körű és kizárólagos. A hozzászólásban közölt tartalom megbízhatóságával, hitelességével illetve a felhasználó név jogos használatával kapcsolatban a Szolgáltató semmilyen ellenőrzést nem végez. A hozzászólásban elhelyezett információkból következő esetleges hátrányokért és károkért az Szolgáltatóval szemben jogorvoslatnak helye nincs.

2.6 A kommentekben, hozzászólásokban feltöltött tartalommal kapcsolatban a felhasználó feljogosítja a Szolgáltatót, hogy a hozzászólást (vagy annak részét, kivonatát) a felhasználói név (forrás) említésével, idézetként, szóban vagy írásban közreadja, megjelentesse, lehivatkozza.

2.7 A hozzászólások moderátora a Szolgáltató a weboldal üzemeltetője. Az itt olvasható pontok vagy a moderálási alapelvek valamelyikét megsértő hozzászólásokat a moderátor figyelmeztetés és indoklás nélkül eltávolítja. A szabályok súlyos és/vagy ismétlődő megszegése esetén a moderátor az adott felhasználó belépési jogát indoklás nélkül felfüggesztheti, az azonosítót megszüntetheti.

3. Programajánló

3.1. A 8400.info.hu weboldal, a szolgáltató – bár mindent megtesz az oldalon található programok aktualitásáért, a programadatok részletes feltüntetéséért – kizárja mindennemű felelősségét a feltöltött programok adatainak valóságtartalmáért, pontosságáért, az időközbeni programváltozásokért, vagy a programok elmaradása, meghiúsulása miatt bekövetkező bármiféle kárért, jogkövetkezményért.

3.2 Az egyes programok, rendezvények esetében minden esetben a Felhasználó felelős a számára megfelelő program kiválasztásában, a pontos helyszín, az időpont, a részletes program, az esetleges felmerülő költségek, az egyéb feltételek megismerésében és a vonatkozó adatok valódiságának megállapításában.

3.3. A 8400.info.hu weboldal felhasználói az oldalon található programokon, rendezvényeken saját felelősségükre vesznek részt, az egyes programokon, vagy ezen összefüggésben az egyes programokkal kapcsolatban felmerülő károkat, jogkövetkezményeket önállóan viselik. A 8400.info.hu weboldal, a szolgáltató kizárja az egyes programokon, rendezvényeken történő eseményekkel kapcsolatos kártérítési igényeket.

3.4 A programok menüpontban található direkt linkeken keresztül elérhető más honlapokon található információkat a Szolgáltató, a weboldal üzemeltetője nem ellenőrzi, ezek mindenkori elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget vállalni nem tud.

3.5 A Szolgáltató szívesen fogad rendezvény, programajánlást, amit a felhasználók a részletes adatokkal, információkkal az info@8400.info.hu e-mail címre tudnak beküldeni. A beérkezett adatokat a szolgáltató saját lehetőségein belül ellenőrzi és felhasználhatja, de nem köteles minden beküldött rendezvényt megjelentetni a weboldal vonatkozó menüpontjában.

4. Céginfó

4.1 A 8400.info.hu weboldal céginfója a hírportál működési területén elérhető vállalkozók, vállalkozások alapadatait, kontaktadatait, és a vállalkozás tevékenységére vonatkozó adatokat tartalmazza kategorizáltan.

4.2 A 8400.info.hu weboldal céginfója nyitott, az oldal látogatói azt szabadon böngészhetik, az ott található információkat szabadon felhasználhatják az adott vállalkozás megkeresésében, a vállalkozás által nyújtott szolgáltatás, kínált termék eléréséhez.

4.3 A weboldal céginfóba minden a weboldal hatásterületén működő vállalkozás bekerülhet, amennyiben külön szerződést köt a weboldal üzemeltetőjével, a Szolgáltatóval és megfizeti a cégregiszterbe való bekerülés költségét.

5. Hirdetésfeladás

5.1 info@8400.info.hu e-mail címre tudnak beküldeni.

6. Szerkesztői tartalom és szerzői jogok

Creative Commons Licenc

6.1 A weboldal a pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

7. Egyebek

7.1 A 8400.info.hu weboldal igénybevétele feltételezi a böngésző, a felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2 A szolgáltatók nem felelősek semmilyen kárért, amely a 8400.info.hu weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a látogató felelős az 8400.info.hu weboldalhoz való kapcsolódásáért és az 8400.info.hu weboldalon történő bárminemű tevékenységéért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő szolgáltatások igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

7.3 A 8400.info.hu weboldal ezúton tájékoztatja felhasználóit, hogy adataikat az esetlegesen létrejött szolgáltatói szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél az Innováció-menedzsment weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat az igénybe vett szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a annak későbbi bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.

7.4 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek az Ajkai Városi Bíróság joghatóságát kötik ki.

7.5 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Városlőd, 2016.08.31.

Általános szerződési feltételek – SHOP

Szolgáltató adatai:

 • Szolgáltató neve: Meixner- Hegyi Etelka
 • Szolgáltató székhelye: 8440 Városlőd Kolostor út 16.
 • Postai címe: 8440 Városlőd Kolostor út 16
 • Adószáma: 53053624-1-39
 • Telefonszáma: +36 20-448-6568

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2015. július hó 6. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató csak nagykorúakkal köt szerződést. Amennyiben Felhasználó megrendelést ad le a webshopon keresztül, elismeri, hogy nagykorú.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. Szóban (telefonon keresztül) nem áll módunkban megrendelést fogadni.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

Rendelés menete

Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár tartalma” feliratra kattintva.

Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, folytatja a termékek kosárba helyezését . Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A “KOSÁR ÜRÍTÉSE” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

Fizetési módok:

 • Utánvétel: Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az „Utánvétel” fizetési módot.
 • Előre utalás: Amennyiben a megrendelés értékét a kézbesítés előtt szeretné kiegyenlíteni, akkor válassza az „Előre utalás” fizetési módot.
 • PAYPAL:PayPal egy készpénzmentes pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó pénzügyi intézet, mely az elektronikus kereskedelemre szakosodott.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik, az esetek többségében 8-17 óra közötti időszakban. A fizetendő végösszegről a vásárló a rendelés visszaigazolásakor értesítést kap. A Szolgáltató a számlát a termék kiszállításával együtt nyomtatott formátumban küldi a Felhasználó részére (dobozban mellékelve). A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával belegyezik a számla ilyen módon való kiküldéséhez/fogadásához.

Az adatok megadását követően Felhasználó a ”MEGRENDELÉS” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása után a rosszul bevitt adatokat nem tudja módosítani. Amennyiben van hibásan bevitt adat, kérjük vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A megrendelések feldolgozása és teljesítése
A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik (munkanapokon 8:00-17:00 között) történik. Hétvégén és ünnepnapokon nincs megrendelés feldolgozás, valamint csomag kiszállítás sem. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

Amennyiben Felhasználó a megrendelésének ellenértékét előre utalással szeretné kiegyenlíteni, erre a megrendelés visszaigazolásának (mely tartalmazza banki átutaláshoz szükséges adatokat) Felhasználó e-mail fiókjába történő beérkezésétől számított 8 napig van lehetősége. Ezt követően a terméket nem tudjuk tovább félretenni Felhasználó részére, így a megrendelés törlésre kerül. A megrendelt termékeket csak új megrendelés leadása után tudja újból megvásárolni.

Amennyiben Felhasználó a megrendelt terméket személyesen, üzletünkben kívánja átvenni, erre a megrendelés visszaigazolásának Felhasználó e-mail fiókjába történő beérkezésétől számított 8 napig van lehetősége. Ezt követően a terméket nem tudjuk tovább félretenni Felhasználó részére, így a megrendelés törlésre kerül. A megrendelt termékeket csak új megrendelés leadása után tudja újból megvásárolni.

Amennyiben Felhasználó a megrendelt terméket futárszolgálat általi kézbesítéssel rendelte meg, a megrendelés teljesítésének folyamatáról (csomagkövetés) Szolgáltató elektronikus, illetve telefonos elérhetőségén kaphat tájékoztatást nyitva tartási időben.

A megrendelés feldolgozásának és teljesítésének szakaszairól e-mail üzenetben tájékoztatja Felhasználót. Szolgáltató az alábbi szakaszokról küld értesítést:

Megrendelés folyamatban: a megrendelt tételek összekészítés alatt vannak.

Megrendelés kiszállítás alatt: a megrendelt tételeket Szolgáltató átadta a futárszolgálat munkatársának.

Megrendelés kiszállítva: a megrendelt tételeket Felhasználó (vagy meghatalmazottja) átvette sértetlenül, a megrendelt csomag átvételekor nem élt reklamációval, valamint a megrendelt tételek ellenértéke kiegyenlítésre került (bolti átvétel esetén készpénzben üzletünkben, futárszolgálattal történő szállítás esetén az utánvét összege beérkezett hozzánk)

Elállás joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 15 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Felhasználó a megrendelés során az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy jelen tájékoztatót a Szolgáltató a Felhasználó részéről megismertnek tekinti, a tájékoztató el nem olvasása nem jogosítja fel Felhasználót az 1 éves elállási jog gyakorlására.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 15 naptári nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A 15 napos elállási jogot abban a Felhasználó a következő esetekben tudja gyakorolni:

A terméket a webáruházon keresztül rendelte meg, a termék kiszállítását futárszolgálattal kérte. Ebben az esetben a futárszolgálat által visszaigazolt kézbesítési naptól számítódik a 15 naptári nap.​
A terméket a webáruházon keresztül rendelte meg, de a terméket személyesen veszi át a Szolgáltató telephelyén (üzletében). Ebben az esetben a 15 naptári nap a termék átvételekor kiállított számlán szereplő dátummal kezdődik.
Amennyiben a kiválasztott terméket a Felhasználó nem a webáruházon keresztül, személyes átvételt választva rendeli meg, hanem megrendelés leadása nélkül a Szolgáltató telephelyén vásárolja meg, abban az esetben a Felhasználó nem élhet 15 napos elállási jogával, mivel nem távollévők között megkötött szerződés esete áll fenn.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki

a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére. Szállítási költség csak abban ez esetben kerül visszatérítésre, ha az összes termék visszaküldésre kerül.

A visszatérítés során a Szolgáltató a visszatérítendő összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon teljesíti, e visszatérítési mód alkalmazásával a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 15 naptári napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címén leadni.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének költségét viseli, Felhasználónak a termék(ek)et a jelen ÁSZF „Szolgáltató adatai” pontban megjelölt posta címre kell visszaküldenie.

Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be. Amennyiben a Felhasználó eldöntötte, hogy nincs szüksége a termékre, ezt követően ne használja, óvja meg állagát, ugyanis a termék tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértékű kipróbálást meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a Felhasználó felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé, és Felhasználónak a termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenést köteles megtéríteni a Szolgáltató felé, kivéve, ha Szolgáltató az erre vonatkozó kötelezettségől elmulasztotta tájékoztatni a Felhasználót.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben a Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató e-mail elérhetőségére küldött elektronikus üzenettel. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe (a postai borítékon a feladást igazoló pecsét), telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés, személyes jelzésnél a személyes bejelentés időpontját. A megrendelt terméket postai úton, futárszolgálat segítségével, vagy személyesen (ügyfélszolgálati irodák) juttathatja vissza a Felhasználó a Szolgáltató részére, legkésőbb az elállás bejelentésétől számított 15 naptári napig.

Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli!A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt (amennyiben minden megrendelt terméket visszaküldtek a kiállított számlával és az elállási nyilatkozattal együtt).

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

15 napon belüli elállás nyilatkozat sablon letölthető itt.

Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Vegyes Rendelkezések
Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Panaszkezelés rendje

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496

Központi telefonszám: +36 (1) 459 4800

Faxszám: +36 (1) 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

Töltsön be több kapcsolódó cikket
Még több betöltés Egyéb

Vélemény, hozzászólás?

Ezt már olvasta?

Erre a néhány dologra biztosan szükség van a cégalapításhoz

Bizonyos feltételek nélkülözhetetlenek. Amikor valaki cégalapításra adja a fejét, tudnia k…